PRIVACYVERKLARING BBS Berk Business Solutions

Privacyverklaring
Artikel 1 - Verantwoordelijke
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Artikel 3 - Doel van de verwerking
Artikel 4 – Registratie van persoonsgegevens
Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Artikel 6 – Uw persoonsgegevens en derden
Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens
Artikel 8 - Geautomatiseerde besluitvorming
Artikel 9 - Beveiliging persoonsgegevens


Privacyverklaring
BBS Berk Business Solution (hierna: BBS) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects, medewerkers, relaties en websitebezoekers. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR)). In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande contactgegevens kun je contact met ons opnemen.

BBS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 1 - Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘de Verantwoordelijke’) is:

Handelsnaam:                     BBS Berk Business Solutions
Adres:                                     Looistraat 22
6582BC te Heumen
Telefoonnummer: 06-45112577
E-mailadres: info@berkbusiness.nl
KvK nummer: 68758685

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
BBS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functietitel
• Bedrijfsgegevens
• Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer
• Financiële gegevens, zoals jaarcijfers en IB - aangiften
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.
• Inloggegevens van verschillende accounts die u actief aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening, zoals inloggegevens van boekhoudprogramma’s en andere internetaccounts.

Artikel 3 - Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zonder een vooraf bepaald doel. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
• Het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen ons en u;
• Een betere dienstverlening naar u toe;
• Het onderhouden van relaties met u;
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het doen van aanbiedingen;
• Marketingdoeleinden;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals belastingen of medewerking aan van overheidswege ingestelde onderzoeken.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. De betrokkene krijgt geen bericht indien zijn persoonsgegevens aan derden worden verstrekt in het kader van nakoming van wettelijke verplichtingen.

Artikel 4 – Registratie van persoonsgegevens
Uit respect voor uw privacy proberen wij onnodige verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. Dit is in lijn met het beginsel van dataminimalisatie. Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BBS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@berkbusiness.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . BBS wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens .

Artikel 6 – Uw persoonsgegevens en derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u daartoe toestemming geeft. Uw persoonsgegevens kunnen wij wel delen met onze partners om (delen van) een tussen u en ons gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan het in stand houden van de website, het versturen van facturen en verwerken van ontvangen betalingen in het kader van een overeenkomst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als u klant bij ons bent of zolang als dat de wet voorschrijft. Bent u geen klant? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 8 - Geautomatiseerde besluitvorming
Als bedrijf leveren wij alleen maar maatwerk dienstverlening. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, besluiten nemen en met mensen communiceren. Omdat wij weten dat geautomatiseerde besluitvorming grote gevolgen kan hebben voor de betrokkenen, maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. In plaats daarvan gaan wij in gesprek met onze partners en nemen wij op basis daarvan beslissingen.

Artikel 9 - Beveiliging persoonsgegevens
BBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BBS maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berkbusiness.nl of 06-45112577.